Nya Oscarspristagare utsedda

1 december 2017

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har för 2017 tilldelats filosofie doktor Eric Cullhed, institutionen för lingvistik och filologi och farmacie doktor Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

I år går Oscarspriset till filosofie doktor Eric Cullhed vid institutionen för lingvistik och filologi och farmacie doktor Oskar Karlsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Motivering filosofie doktor Eric Cullhed:

”Eric Cullhed har i sin doktorsavhandling (2014) presenterat, översatt och analyserat en av de viktigaste medeltida kommentarerna till de homeriska sångerna. Cullheds sätt att fokusera på kommentarernas tillkomstprocess och didaktiska funktion samt deras plats i 1100-talets intellektuella kultur i Konstantinopel har fört in en tusenårig forskningstradition på ett nytt spår. Avhandlingen har redan väckt stor uppmärksamhet internationellt och den publicerades i omarbetad version 2016. Efter sin doktorsavhandling har Cullhed publicerat flitigt på både svenska, engelska och spanska, samtidigt som han har varit en eftertraktad föreläsare vid internationella konferenser och publicerat en översättning av Ciceros brev till svenska (2017). Hans breda humanistiska intressen tar honom ofta bortom ämnesgränser och traditionella ramar, vilket utmärker det pågående projektet om antik poetik och modern empirisk estetik, särskilt med anknytning till kognitiv och affektiv neurovetenskap.”

Motivering farmacie doktor Oskar Karlsson:

”Oskar Karlsson disputerade 2011 vid Uppsala universitet på en avhandling behandlande ett neurotoxin och han kunde visa att neonatal exponering för detta toxin kan resultera i neurodegenerativa förändringar i den vuxna hjärnan. Efter sin doktorsexamen har Oskar Karlsson innehaft anställningar som postdoktoral forskare vid bl.a. Harvard universitetet och Karolinska Institutet och han är idag verksam som biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet och institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Karlsson har fortsatt intresserat sig för betydelsen av exponering för miljöföroreningar och läkemedel under neonatalperioden, men har också initierat nya forskningslinjer. Exempel på det senare är hans studier av epigenetiska förändringar orsakade av luftföroreningar som rönt stor uppmärksamhet. Karlssons forskning har baserats på avancerad instrumentell analys och han har etablerat omfattande samarbeten både nationellt och internationellt.”

Visste du att...
...det första Oscarspriset delades ut 1879?

Läs mer om Oscarspriset