Belöningar för bidrag till svensk folkkultur

10 november 2017

Docent Torgny Nevéus, f. akademiintendent vid Uppsala universitet, är en av dem som belönats av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat om 2017 års belöningar och priser. 18 forskare från Danmark, Estland, Norge och Sverige får dela på totalt 850 000 kr. Fyra av dem är knutna till Uppsala universitet.

Torsten Janckes minnesfond:

  • Professor Henrik Williams, Uppsala, för hans trägna och framgångsrika arbete med att på olika sätt, genom egen forskning och som initiativtagare till den uppskattade kollokvieserien Runråd och till Uppsala runforum, stärka runologins ställning som forskningsfält i Sverige men också ur ett internationellt perspektiv.
  • Docent Agneta Ney, Uppsala, för hennes framstående forskning i gränsområdet mellan historia, norrön filologi, religionshistoria, ikonografi och arkeologi såsom det senast kommer till uttryck i monografin om Sigurd Fafnesbane.
  • Fil. dr Agnieszka Backman, Uppsala, för hennes avhandling Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3), ett pionjärarbete där hon på ett klargörande sätt belyser den fornsvenska handskriftskulturen, inte minst kvinnors delaktighet i denna skriftkultur.

Sten Carlssons minnesfond:

  • F. akademiintendent, docent Torgny Nevéus, Uppsala, för hans mångsidiga social- och kulturhistoriska författarskap, där han utifrån enskilda individer och föga uppmärksammade gruppers perspektiv belyst det moderna Sveriges framväxt.

Priserna delades ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november.

Om Kungl. Gustav Adolfs Akademien
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur grundades den 6 november 1932. Initiativtagare var professorn i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet Jöran Sahlgren. Enligt stadgarna ska Akademien fullgöra sin uppgift att främja forskning om svensk folkkultur genom att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön, initiera och understödja vetenskapliga undersökningar, anordna föredrag, symposier och exkursioner samt genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.