"Det behövs en nationell språkstrategi"

16 oktober 2017

Fotografi på Coco Norén fotograferat utomhus.

Behovet av språkkompetens ökar konstant och det är hög tid att Sverige tar fram en språkstrategi för att kunna hantera behoven, konstaterar Coco Norén, dekan för språkvetenskapliga fakulteten.

Hallå där Coco Norén, dekan för språkvetenskapliga fakulteten. Du har varit med i en arbetsgrupp på Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)som har skrivit en rapport om behovet av en nationell språkstrategi för Sverige. Vad kommer ni fram till i rapporten?

– Vi behöver systematiskt kunna möta de ökande kraven på språkkompetens, krav som ökar inte minst på grund av migrationen. För att hantera migrationen behöver vi också forska mer på flerspråkighet och svenska som andraspråk och en ständigt återkommande fråga som ännu inte är löst är hur vi ska kunna behålla den breda språkkompetensen.

Men fakulteten klarar ju att utbilda i mer än 50 olika språk, varav hälften bara finns vid Uppsala universitet?

– Ja, vår fakultet klarar att utbilda och forska i många språk men det blir ett sårbart system för Sverige när språken bara finns vid ett lärosäte. Och Uppsala universitet behöver bättre förutsättningar för de språk vi har idag, träning i språkfärdighet kräver mycket mer resurser än dagens tilldelning.

Vad är lösningen?

– Vi behöver en nationell språkstrategi som bottnar i behoven och möjligheterna med bred språkkompetens i Sverige och som tydligt visar hur det ska lösas och vilka resurser som ska användas.

Vad händer nu?

– Rapporten är skickad till utbildningsdepartementet och regeringen och under tiden som vi avvaktar svar presenterar vi rapportens slutsatser i olika sammanhang.  Vi utnyttjar förstås också underlaget i vår egen planering och i samarbetet med andra lärosäten. 

Vilken reaktion från regeringen hoppas du på?

– Jag hoppas på en statlig utredning med syfte att ta fram en nationell språkstrategi som kompletterar vår rapport med behoven i andra sektorer, till exempel politik och näringslivet. Men i slutändan hoppas jag förstås på en stor satsning på ökad forskningsanknuten språkkompetens i Sverige. Det finns en rad behov där vi behöver utbilda och forska: svenska som andraspråk, klarspråk, outnyttjade resurser i form av modermålstalande, minoritetsspråk, migration och integration, för att nämna några.

Men räcker det inte med engelska?

– Nej, vi måste satsa på flerspråkighet, det räcker inte med engelska! Inte minst Sverige som exportnation är beroende av bra språkkompetens. EU har till exempel satt som mål att alla ska behärska två främmande språk. Men ungdomar i Sverige gör ofta tvärtom, tendensen är att välja bort moderna språk i skolan. Där fyller universitetet en ytterst viktig funktion för att ge möjlighet att när som helst i livet lära sig ett främmande språk för att kunna använda det i ett yrke och få en djupare förståelse av andra kulturer.

---

Fakta

Rapporten "Behovet av en ny språkstrategi för Sverige" är skriven av den nationella arbetsgruppen för språkämnen vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Läs mer