Två hedersdoktorer utnämnda av språkvetenskapliga fakulteten

6 oktober 2016

Professor Stephen C. Levinson från Max Planck-institutet i Nederländerna samt Helmer Gustavson, f.d. avdelningsdirektör vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm har utsetts till hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Helmer Gustavson är en av de internationellt främsta runologerna i dag, och specialist på att läsa och tolka runinskrifter. En del av det material han har arbetat framgångsrikt med är synnerligen svårtytt. Det kan också kräva många dagars mikroskoparbete och förutsätter årtiondens erfarenhet.

Han har varit chef för Runverket inom Riksantikvarieämbetet som undersöker, vårdar och publicerar Sveriges runinskrifter. Gustavsons runologiska vetenskapliga publikationer är också många, varierande och värdefulla. Med runologerna i Uppsala och Uppsala runforum har han samarbete och mycket goda kontakter. Helmer Gustavson har även varit en drivande kraft bakom utvecklingen av den svenska ortnamnsvården.

Inom sin omfattande forskargärning har Stephen C. Levinson intresserat sig för vetenskapens stora frågor såsom relationen mellan språk, kultur och tanke. Hans monografier inklusive Pragmatics (1983), Politeness: Universals of Language Usage (med P. Brown, 1987), and Presumptive Meanings: The theory of generalized conversational implicature (2001) utgör standardverk inom språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning.

Levinson har varit en pionjär inom flera områden, bland annat tvärkulturell kognitiv lingvistik. Sedan 1994 har han varit föreståndare för en produktiv forskningsenhet vid Max Planck Institute for Psycholinguistics och han har nyligen tilldelats en European Research Council Advanced Grant för ett projekt som syftar till att förklara språk och kultur utifrån en evolutionär utveckling av en särskild mänsklig kapacitet för social interaktion, 'the interaction engine.’