Avhandling: Fornhögtyska sammansatta substantiv i medeltida kloster

15 september 2016

I en ny avhandling i tyska från Uppsala universitet har Nicolaus Janos Raag sökt svar på frågan hur språket skapar kulturrelaterad betydelse i samband med kunskapsförmedling i ett medeltida kloster. Det konkreta språkliga material som analyseras är sammansatta substantiv i de fornhögtyska översättningar av latinska skoltexter som utfördes av munken Notker Labeo (ca 950–1022), verksam som lärare i klosterskolan Sankt Gallen i (nutida) Schweiz.

Sammansatta substantiv kan som nybildade ord vara användbara då det gäller att förmedla nytt betydelseinnehåll och nya idéer – vilket är fallet i en kunskapsförmedlande skolsituation. Just här är tvåledade substantivkomposita särskilt spännande eftersom de med sina två led öppnar för möjligheten att sätta två koncept i förhållande till varandra och inlemma det nya i det som redan är bekant.

I undersökningen kombineras en morfologisk analys av sammansatta substantiv med en hermeneutisk tolkning av den betydelse som är inbäddad i den textuella och kulturella kontext där de sammansatta substantiven används. Här kan vissa mönster urskiljas. De sammansatta substantiven i det analyserade materialet används ofta för att ge explicit uttryck åt sådant som i den latinska förlagan är implicerat och som läsaren följaktligen måste tolka; så är fallet med exempelvis metaforer och värderingar.

Genom att kombinera morfologisk och hermeneutisk metod visas hur givna språkliga tecken fungerar när de brukas och hur de blir delaktiga i förmedlandet av nytt betydelseinnehåll och nya idéer vid betydelsekonstruktion.

Avhandling: Substantivkomposita und Sinngebung im Kontext frühmittelalterlicher Wissensvermittlung. Eine kulturanalytisch-linguistische Untersuchung zur Wortbildung bei Notker III. (Substantivkomposita och betydelsekonstruktion inom ramen för tidigmedeltida kunskapsförmedling. En kulturanalytisk och språklig undersökning av ordbildning hos Notker III). Acta Universitatis Upsaliensis, 2016.