Tidiga språk och kulturer

Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet inhyser landets största forskargrupper med specialisering i språk. Bland dessa är forskare som befattar sig med tidiga språk och kulturer väl representerade. Inom flera ämnen bedrivs forskning kring ämnen relaterade till de kontaktytor där mänskliga samhällens språkliga, idémässiga och materiella traditioner möts och befruktar varandra i en tid innan tryckpressar, brevpapper och elektronisk kommunikation. Hittills har dessa forskare saknat en arena för samverkan över traditionella ämnesgränser.

En forskningsmiljö i tidiga språk och kulturer ger deltagande forskare möjlighet att under fasta och regelbundet återkommande former belysa och diskutera dessa kontaktytor och deras mångsidiga avtryck i skriftliga källor. Miljön erbjuder en plattform för doktorander, juniora och seniora forskare att identifiera gemensamma problemställningar och lösningar som har en potential att överbrygga ämnesgränser.

En serie seminarier och gästföreläsningar avslutas med en öppen workshop rörande kontaktytor i forntiden, fram till tryckpressens uppfinnande i Europa. Punktstudier av språk- och kulturmöten i det förgångna har kapacitet, inte bara att öppna upp nya frågeställningar inom den forskning som bedrivs vid svenska och utländska lärosäten, utan även att tjäna som underlag för strategier rörande utmaningar som möter oss i vår egen tid i en alltmer globaliserad värld.

Kontaktperson: Jakob Andersson