GIS för språkstudier (GISpråk)

Geografiska informationssystem (GIS) är datoriserade informationssystem för insamling, lagring, hantering och analys av lägesbundna data. Den metodrevolution som GIS fört med sig har visat sin tydliga verkan inom flera vetenskapsområden, inklusive språkvetenskap. Internationellt är språkforskning med tillämpning av GIS-metoder ett växande fält. Tillämpningsområden för GIS sträcker sig från allmän lingvistik och variationslingvistik till runologi och namnforskning. Syftet med forskningsmiljön är att digitalisera fakultetens forskning på lägesbundna material genom att popularisera användning av GIS samt att skapa en samarbetsplattform för fakultetens forskande personal som har potential att bidra till tvärvetenskapliga samarbeten inom och utanför fakulteten och universitetet.

Forskningsmiljön kommer att under två års tid genomföra en rad aktiviteter för att gemensamt utforska de analysverktyg som GIS tillhandahåller och därigenom lyfta och konkurrenssäkra fakultetens forskning på lägesbundna data. På de seminarier och workshopar som planeras inom ramen för denna satsning kommer vikten att läggas på metodutveckling i konkreta miniprojekt som representanter för olika ämnen och institutioner kommer att planera tillsammans. GIS är ett nytt fenomen på fakulteten. Internationell expertis kommer därför att hämtas för att främja diskussionen om GIS-metoder och användningsområden. Forskningsmiljöns verksamhet kommer att avslutas med en inspirationsworkshop där fakultetens behov av en GIS-infrastruktur för forskning och undervisning kommer att diskuteras.

Kontaktperson: Alexandra Petrulevich