Hur ser utbildningen ut?

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne.

Utöver den allmänna studieplanen som gäller ditt ämne ska även en individuell studieplan upprättas när du antas som doktorand. I den individuella studieplanen framgår bland annat hur hela studietiden ska finansieras, och eventuella finansiärer och planerna för doktorandanställning ska redovisas. 

Om du har frågor om forskarutbildningen kontakta i första hand studierektorerna för forskarutbildningen vid de olika institutionerna

Anställningsvillkoren beror på vilken finansiering du har.