Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet, dels en individuell studieplan för varje forskarstudent. För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet (anges här nedanför för varje forskningsämne).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna förmåga bedöms i första hand utifrån självständiga arbeten, tidigare studieresultat samt forskningsplan. För varje utlysning kan ytterligare urvalskriterier tillkomma. Den vikt som läggs vid dessa preciseras i utlysningen.

Hänsyn kan komma att tas till tillgången på handledning inom särskilda ämnesområden. Intervju med den sökande kan också komma ifråga.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

Ämnen

Datorlingvistik

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i ämnet datorlingvistik, språkteknologi eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper eller sådana kunskaper i formell lingvistik eller datavetenskap som skulle utgöra en god grund för fortsatta forskarstudier i datorlingvistik. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datorlingvistik för datorlingvistik (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i engelska eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i engelska (pdf)

Ansvarig institution: Engelska institutionen

Finsk-ugriska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i finsk-ugriska språk eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i finsk-ugriska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Grekiska respektive grekiska med inriktning mot bysantinologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i grekiska respektive grekiska med inriktning mot bysantinologi eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i grekiska och grekiska med inriktning mot bysantinologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Indologi respektive indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i indologi, indiska språk eller motsvarande respektive jämförande indoeuropeisk språkforskning eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning krävs sammanlagt minst 60 högskolepoäng i grekiska, latin och fornindiska eller/och forniranska.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i indologi och indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Iranska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i iranska språk eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i iranska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Latin

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i latin eller motsvarande.

Därutöver krävs 30 högskolepoäng i ämnet grekiska och god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i latin (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Lingvistik

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i lingvistik eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i lingvistik (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Nordiska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande dels uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i Nordiska språk, Svenska språket, Svenska som andraspråk eller motsvarande, dels skrivit två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng alternativt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng i Nordiska språk, Svenska språket, Svenska som andraspråk eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Romanska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i romanska språk eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

​​Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i romanska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Semitiska språk respektive semitiska språk med inriktning mot assyriologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i semitiska språk respektive semitiska språk med inriktning mot assyriologi eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Semitiska språk och semitiska språk med inriktning mot assyriologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Sinologi

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i sinologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet kinesiska, eller motsvarande.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utomlandet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sinologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Slaviska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i slaviska språk eller motsvarande. Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i slaviska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Turkiska språk

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i turkiska språk eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i turkiska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Tyska

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i tyska eller motsvarande.

Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tyska (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Senast uppdaterad: 2022-02-02