Forskarutbildningsämnen och behörigheter

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Urval

Vid antagningen görs ett urval bland de behöriga sökande. I urvalet tas hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen genom en bedömning av:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med examensarbeten och uppsatser samt en projektplan
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en forskarutbildning.

Ämnen

Datorlingvistik

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i
datorlingvistik krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet
datorlingvistik, språkteknologi eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper eller sådana kunskaper i formell lingvistik eller datavetenskap som skulle utgöra en god grund för fortsatta forskarstudier i datorlingvistik.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datorlingvistik för datorlingvistik (pdf)

Ansvarig instituiton: Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i engelska krävs att den sökande uppfyller fordringarna för en magisterexamen i engelska.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i engelska (pdf)

Ansvarig institution: Engelska institutionen

Finsk-ugriska språk

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i finsk-ugriska språk krävs att den sökande har sluttenterat minst 120 högskolepoäng (därav minst 90 högskolepoäng i huvudspråket och minst 15 högskolepoäng i ett annat finsk-ugriskt språk än huvudspråket). Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i finsk-ugriska språk har godkänt resultat på kurser motsvarande 80 poäng (120 högskolepoäng) därav 60 poäng (90 högskolepoäng) i huvudspråket och minst 10 poäng (15 högskolepoäng) i ett annat finsk-ugriskt språk än huvudspråket.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i finsk-ugriska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Grekiska

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i Grekiska krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Alllmän studiepelan för utbildning på forskarnivå i grekiska (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Grekiska  med inriktning mot bysantologi

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i Grekiska med inriktning mot Bysantinologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i grekiska med inriktning mot bysantinologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Indologi

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning indologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet indologi eller på Orientalistikprogrammet med inriktning Hindi eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Student med magisterexamen på Orientalistikprogrammet måste ha skrivit ett examensarbete som i väsentlig grad utgår ifrån och behandlar ett sydasiatiskt primärmaterial. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i indologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i
Jämförande indoeuropeisk språkforskning krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet jämförande indoeuropeisk språkforskning eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Iranska språk

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i iranska språk krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i Iranska språk eller på Orientalistikprogrammet med persisk inriktning eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i iranska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Latin

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i latin krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet latin och har minst 30 högskolepoäng i ämnet antik grekiska. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i latin (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Lingvistik

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i lingvistik krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet lingvistik, eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i lingvistik (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Nordiska språk

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk har den som har

1. minst 90 högskolepoäng på grundnivå i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande samt minst 60 högskolepoäng som ingår i en magister- eller masterexamen i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande

eller

60 högskolepoäng på grundnivå i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande samt 120 högskolepoäng på avancerad nivå i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande

2. skrivit minst två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande eller ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng i Svenska språket, Nordiska språk, Svenska som andraspråk eller motsvarande. Om inte minst ett självständigt arbete är författat på svenska, danska eller norska kan en översättning till något av dessa språk infordras. I sådant fall åligger det också den sökande att på annat sätt styrka sin förmåga att skriva akademisk text på svenska, danska eller norska.

Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande som åberopar andra meriter än ovan angivna, t.ex. lärarutbildning, översättarutbildning eller utländsk examen, får sin behörighet individuellt prövad.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Romanska språk

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i franska, italienska eller spanska. Läskunskaper i engelska är nödvändiga. För sökande med utländsk grundutbildning krävs kunskaper i svenska enligt något av följande alternativ: Programgymnasiet/Nya vuxenutbildningen: SV B/SV2 B, Linjegymnasiet: 3 åk HSENT eller Komvux (äldre vuxenutbildning): etapp 3

​​Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i romanska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Semitiska språk

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i semitiska språk krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet semitiska språk eller på Orientalistikprogrammet med arabistisk inriktning eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Student med magisterexamen på Orientalistikprogrammet måste ha skrivit ett examensarbete som i väsentlig grad utgår ifrån och behandlar ett arabiskt primärmaterial. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i semitiska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Sinologi

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i sinologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet kinesiska, eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utomlandet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sinologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Slaviska språk

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i slaviska språk krävs, för både språkvetenskaplig och litterär gren, att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ryska, polska, bulgariska eller serbiska/kroatiska/bosniska och minst 30 högskolepoäng i ett annat slaviskt språk, eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. För komparativt språkvetenskaplig inriktning krävs 120 högskolepoäng i huvudspråket och 60 högskolepoäng i annat slaviskt språk. Antingen huvudspråket eller det andra slaviska språket skall för samtliga inriktningar vara ryska. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper i svenska krävs enligt något av följande alternativ: Programgymnasiet/Nya vuxenutbildningen: Sv B/ Sv2 B, Linjegymnasiet: 3 åk HSENT eller Komvux (äldre vuxenutbildning): etapp 3

Goda kunskaper i engelska och tyska rekommenderas och är i realiteten en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av forskarutbildningen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i slaviska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Turkiska språk

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i turkiska språk krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i turkiska språk eller på Orientalistikprogrammet med turkisk inriktning eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Student med magisterexamen på Orientalistikprogrammet måste ha skrivit ett examensarbete som i väsentlig grad utgår ifrån och behandlar ett turkiskt primärmaterial. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i turkiska språk (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Tyska

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i tyska eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i tyska har godkänt resultat på kurser motsvarande 80 poäng (120 högskolepoäng) - eller motsvarande enligt äldre bestämmelser.

För sökande med utländsk grundutbildning krävs kunskaper i svenska enligt något av
följande alternativ: Programgymnasiet/Nya vuxenutbildningen: SV B/SV2 B, Linjegymnasiet: 3 åk HSENT eller Komvux (äldre vuxenutbildning): etapp 3

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tyska (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk