Behörighet och urval

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet (examen på avancerad nivå) som särskild behörighet. Behörigheterna framgår av studieplanen för respektive ämne.

Vid antagningen görs ett urval bland de behöriga sökande. I urvalet tas hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen genom en bedömning av:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med examensarbeten och uppsatser samt en projektplan
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en forskarutbildning.