Utbildning på forskarnivå inom språk- och litteraturvetenskap

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Sök forskarutbildning

Inom språkvetenskapliga fakulteten finns det 17 forskarutbildningsämnen. Instutionerna utlyser vanligtvis lediga platser en gång per år. 

När din ansökan kommer till universitetet diarieförs den av registrator och skickas till institutionen. Handledarna inom de olika forskarutbildningsämnena går igenom ansökningarna och rangordnar de sökande. Efter samråd med handledarna fattar berörd prefekt beslut om antagning.

Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Lediga doktorandplatser vid Uppsala universitet

Entrén till campus Engelska parken

Utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration. 

Forskarutbildningens upplägg

Examen

Studenter i studentmössor står i processionståget utanför universitetsaulan på doktorspromotionen

Som filosofie doktor eller licentiat förväntas du ha förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Det är färdigheter som efterfrågas inom många yrkesområden.

Detaljerad information om doktorsexamen