Språkvetenskapliga fakulteten

Språk och lärande

Språk och lärande är ett växande forskningsfält nationellt och internationellt, och vid språkvetenskapliga fakulteten finns mycket pågående forskning inom området. Ämnet är i hög grad samhällsrelevant. Det har också stor betydelse för mycket av den undervisning som bedrivs vid fakultetens institutioner. Målet med denna satsning är att skapa större kontaktytor och mer samverkan mellan de nu verksamma forskarna.

Lärande sker i många olika sammanhang och såväl formellt i skola och på arbetet som mer informellt i samhälls- och privatlivet. Sverige utvecklas också mot ökande språklig, etnisk och kulturell mångfald. Förhållandet mellan språk och lärande kan därför studeras från ett flertal perspektiv. I detta projekt fokuseras fyra teman:

  1. flerspråkighet och andraspråksinlärning,
  2. läs- och skrivutveckling,
  3. testning och bedömning 
  4. interaktionella perspektiv på lärande.

Inom ramen för nätverket språk och lärande träffas forskare från fakultetens fyra institutioner för att samverka och planera aktiviteter som på olika sätt knyter an till ämnet. En gång i månaden håller gruppen lunchmöten. Kontakta nätverkets samordnare om du vill stå med på e-postlistan och få våra utskick.

Kontaktperson: Linnéa Öberg

Forskare i nätverket

Evenemang

Tidigare evenemang

2017

Arabic & Multilingualism (9-10/10)

Arrangörer: Ute Bohnacker, Linnéa Öberg och Rima Haddad, Lingvistik och filologi.

Inbjudna talare var Nouhad Abou Melhem, Rachel Fiani och Christel Saliby, University of St Joseph, Libanon.

I Sverige idag ökar andelen barn som växer upp med fler en ett språk. En stor andel av dem har arabiska som modersmål. Det finns dock en stor variation i de olika varieteter av arabiska som talas, eftersom ursprungsländerna hos de som invandrat till Sverige från arabisktalande länder skiftat historiskt sett. Det har lett till frågeställningar om och i så fall hur man kan jämföra språkförmågan hos arabisktalande barn som växer upp i Sverige. Denna fråga stod i fokus under workshopen.

Flerspråkig utveckling: Från BVC till högstadiet (18/5)

Arrangörer: Ute Bohnacker, Linnéa Öberg, Sibylle Dillström och Rima Haddad, Lingvistik och filologi.

Inbjudna talare var Laleh Nayeb, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sabina Alkass Youseff, Danderyds sjukhus, Aicha Jegham, modersmålslärare vid Botkyrka kommun samt Amanda Walldoff, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet.

Ett återkommande tema genom workshopen var svårigheterna att hitta lämpliga bedömningsmetoder och ”måttstockar” för språkförmågan hos barn och elever som befinner sig i en flerspråkig miljö.

Validitet och reliabilitet i nationella prov (21/3)

Arrangörer: Anne Palmér och Martina Zachiu, Nordiska språk.

Inbjuden gästföreläsare var förstemanuensis Gustaf Skar från NTNU i Trondheim. Skar, som har varit projektledare för de norska nationella skrivproven, talade under rubriken ”Validitet i teori och praktik”, och gav en översikt över modern validitetsteori. Därefter hölls en föreläsning av Anne Palmér och Martina Zachiu från provgruppen under rubriken ”Validitet och reliabilitet i nationell språkbedömning”.

2016

Language proficiency in multilingual children: What are our expectations and why? (8/6)

Svenska och svenska som andraspråk – Konceptioner av skolämnen (15/3)

Mellan normativt och kommunikativt. Kampen om undervisningsidéerna (17/2)

Lärande med och om digital teknik (27/1)