Språkvetenskapliga fakulteten

Språk och lärande

Språk och lärande är ett växande forskningsfält nationellt och internationellt, och vid språkvetenskapliga fakulteten finns mycket pågående forskning inom området. Ämnet är i hög grad samhällsrelevant. Det har också stor betydelse för mycket av den undervisning som bedrivs vid fakultetens institutioner. Målet med denna satsning är att skapa större kontaktytor och mer samverkan mellan de nu verksamma forskarna.

Lärande sker i många olika sammanhang och såväl formellt i skola och på arbetet som mer informellt i samhälls- och privatlivet. Sverige utvecklas också mot ökande språklig, etnisk och kulturell mångfald. Förhållandet mellan språk och lärande kan därför studeras från ett flertal perspektiv. I detta projekt fokuseras fyra teman: 1)flerspråkighet och andraspråksinlärning, 2) läs- och skrivutveckling, 3) testning och bedömning samt 4) interaktionella perspektiv på lärande.

Inom ramen för den ettåriga satsningen kommer fakultetens forskare inom fältet att regelbundet träffas för diskussion av teori- och metodfrågor utifrån konkreta projekt. Vidare kommer fyra öppna workshoppar med inbjudna internationella forskare att genomföras. Ambition är att den här aktuella satsningen ska kunna lägga grunden till en mer varaktig samverkan och kommande satsningar på gemensamma forskningsprojekt och deltagande i forskarskolor.

Kontaktperson: Björn Melander